Tätä sivua ei tällä hetkellä päivitetä.

Huomaa: ajantasainen sivusto löytyy osoitteesta

http://polyteknikkojenkalastusseura.blogspot.fi/

Ajantasaiset jäsenpalvelut: Saalisjärjestelmä | Veneiden varaustilanne | Jäsenluettelo

Polyteknikkojen kalastusseura

Ajantasainen sivusto muuttanut uuteen osoitteeseen

POLYTEKNIKKOJEN KALASTUSSEURAN VIRALLISET SÄÄNNÖT

I LUKU

Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet.

1 § 

Yhdistyksen nimi on Polyteknikkojen kalastusseura POKA,
ruotsiksi POKA-Sällskaplig samvaro för fiske och rekreation.
Yhdistyksen nimen lyhennyksenä käytetään nimeä POKA. Näissä
säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä seura. Seura on
Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan, TKY:n, alayhdistys,
ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 § 

Seuran tarkoituksena on toimia kalastusta harrastavien
teekkareiden yhdyssiteenä, tarjota opiskelun vastapainoksi
mahdollisuus rentoutua ja virkistyä ulkoillen sekä pyrkiä
luomaan jäsenilleen edullinen tapa harrastuksensa
toteuttamiseen.

3 § 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokouksia,
kalaretkiä ja opintomatkoja.

4 § 

Toimintansa rahoittamiseksi seura voi järjestää mm.
illanviettoja, huvitilaisuuksia, tempauksia, kilpailuja,
vastaanottaa lahjoituksia. Lisäksi seura kerää jäsenmaksuja.

5 § 

Seuran kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä on suomi.

II LUKU

Jäsenet ja maksut.

6 § 

Seuran jäseniä ovat varsinaiset ja vanhat jäsenet, ulko-,
kannatus-, ja kunniajäsenet.

7 § 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan anomuksesta hyväksyä
jokainen Teknillisessä korkeakoulussa perus- tai jatko-
opintojaan harjoittava. Varsinaiset jäsenet hyväksyy seuran
hallitus. 

8 § 

Seuran ulkojäseneksi voidaan anomuksesta hyväksyä seuran
toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä
varsinaiseksi jäseneksi. Seuran kannatusjäseneksi voidaan
hyväksyä seuran toimintaa tukeva luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö. Seuran vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä
tutkintonsa suorittanut henkilö, joka on ollut POKA:n
varsinaisena jäsenenä. Ulko- ja kannatusjäsenet sekä vanhat
jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

9 § 

Seuran kunniajäseneksi voi seurakokous kutsua henkilön, joka on
ansioitunut seuran toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla
edistänyt seuran pyrkimyksiä. Varsinaista jäsentä ei voida
kutsua kunniajäseneksi. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta
tekee seuran hallitus, mutta myös kymmenen (10) varsinaista
jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus.

10 § 

Seuran on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa. 

11 § 

Jäsenet lukuunottamatta kunniajäseniä ovat velvollisia
suorittamaan seuralle lukuvuosittain jäsenmaksun. Jäsenmaksun
suuruuden ja erääntymisajan määrää seuran vuosikokous.

12 § 

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti
seurakokouksen pöytäkirjaan.

13 § 

Hallitus voi erottaa jäsenen mikäli tämä ei ole suorittanut
jäsenmaksuaan erääntymisaikaan mennessä.

14 § 

Hallitus voi erottaa jäsenen joka on menettelyllänsä seurassa
tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut seuran
toimintaa. Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa
päätöksestä seurakokoukselle, jolloin päätökselle täytyy saada
seurakokouksen vahvistus. Valitus on toimitettava hallitukselle
yhden kuukauden kuluessa erotuspäätöksen julkistamisesta, ja se
on käsiteltävä lähinnä seuraavassa seurakokouksessa, kuitenkin
viimeistään kuuden kuukauden sisällä valituksen jättämisestä.

III LUKU

Seuran kokoukset.

15 § 

Seuran kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset
kokoukset. Seuran kokouksista käytetään nimitystä seurakokous.

16 § 

Vuosikokous on pidettävä helmikuun aikana ja siinä on
käsiteltävä ainakin: 

	1) Toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
	2) Tilikertomus ja tilinpäätös;
	3) Tilintarkastajien lausunto;
	4) Tilinpäätöksen hyväksyminen;
	5) Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;
	6) Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja
      talousarvio kuluvalle vuodelle;
	7) Jäsenmaksujen suuruus ja erääntymisaika.

17 § 

Vaalikokous on pidettävä marraskuun aikana ja siinä on
käsiteltävä ainakin:
	
	1) Hallituksen kokoonpano ja sen jäsenten valinta
	  tehtävittäin seuraavaksi toimikaudeksi;
	2) Tarvittavien toimikuntien ja toimihenkilöiden
	  nimeäminen;
	3) Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten
	  varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi.

18 § 

Seura kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa tai kun
vähintään kymmenen seuran varsinaista jäsentä tai vähintään yksi
kymmenesosa seuran varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kolmen viikon
kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

19 § 

Seuran kokouksista on ilmoitettava lukukausien aikana vähintään
neljä luentopäivää ennen kokousta TKY:n lehdessä ja TKY:n
virallisella ilmoitustaululla. Lukukausien ulkopuolella
kokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista päivää ennen
kokousta seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai
toimittamalla kokouskutsu postitse kaikille seuran jäsenille.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja
kokouksessa käsiteltävät asiat.

20 § 

Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu
ja läsnä on vähintään kymmenen tai yksi neljäsosa seuran
varsinaisista jäsenistä.

21 § 

Erittäin painavista syistä seurakokous voi erottaa seuran
hallituksen tai sen jäsenen kesken toimikautta, jolloin
kokouskutsussa on siitä mainittava ja erottamispäätöksen on
synnyttävä kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä. Hallitus tai
sen jäsen voi myös pyytää eroa tehtävistään, jolloin ero on
seurakokouksen hyväksyttävä. Seurakokous valitsee uuden
hallituksen tai sen jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

22 § 

Seuran äänioikeutettuja jäseniä ovat seuran varsinaiset jäsenet.
Kaikilla jäsenillä on puhe ja esitysoikeus.

23 § 

Ellei näissä säännöissä toisin mainita, päätökset kokouksissa
tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Annettujen äänten
jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta,
vaaleissa kuitenkin arpa.

24 § 

Jos seuran jäsen katsoo, että seuran kokouksen päätös ei ole
asianmukaisessa järjestyksessä syntynyt tai muutoin on lain tai
seuran sääntöjen vastainen, eikä ole siihen myötävaikuttanut, on
hänellä oikeus kahden viikon kuluessa seurakokouksesta valittaa
virheellisestä päätöksestä TKY:n hallitukselle. Ennen valitusta
on jäsenen ilmoitettava asiasta seuran hallitukselle. TKY:n
hallituksella on oikeus valituksen johdosta siirtää päätöksen
toimeenpano, kunnes se on ratkaissut asian. 

IV LUKU

Seuran hallitus.

25 § 

Seuran toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan
vaalikokouksessa valittu hallitus.

26 § 

Hallituksen tehtäviin kuuluu ainakin:

	1) Johtaa seuran toimintaa;
	2) Valmistella seurakokouksissa käsiteltävät asiat ja 
      toimeenpanna
	  niissä tehdyt päätökset;
	3) Hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta;
	4) Laatia seuran toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
      ehdotus
	  toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
	5) Valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
	6) Vastata seuran tarkoituksenmukaisesta ja
      tarpeellisesta toiminnasta,
	  kuten excursio-, ohjelma- ja tiedotustoiminnasta;
	7) Kutsua tarvittaessa seurakokous koolle;
	8) Muut seurakokouksen antamat tehtävät.

27 § 

Hallitukseen on kuuluttava ainakin puheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja ja näiden lisäksi 3-6 muuta jäsentä.

28 § 

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset,
johtaa niissä ja seurakokouksissa puhetta, valvoo, että seuran
toiminta on sääntöjenmukaista sekä edustaa seuraa ellei toisin
päätetä.

29 § 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka
huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.
 
30 § 

Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat sekä huolehtii
ilmoitusasioista ja seuran arkistoista.

31 § 

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa seuran taloutta ja
omaisuutta, valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja
talousarvioksi sekä pitää yllä seuran jäsenluetteloa.

32 § 

Hallituksen muut jäsenet valitaan tarkoituksenmukaisesti
toteuttamaan näiden sääntöjen 26 :n mukaisia tehtäviä.
Tarvittaessa voidaan hallituksen jäsenten tehtävät jakaa
toisinkin, kuitenkin niin, että 27 :n mukainen hallituksen
jäsenten lukumäärä toteutuu.

33 § 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kaikille sen
jäsenille on kokouksesta tiedotettu ja läsnä on yli puolet
hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä.

34 § 

Hallituksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Jos annetut äänet jakautuvat tasan,
ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

35 § 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

V LUKU

Toimikunnat ja toimihenkilöt.

36 § 

Hallituksen alaisena voi toimia toimikuntia ja toimihenkilöitä.
Seurakokous nimeää tarvittaessa toimikunnat, niiden tehtävät ja
vastuuhenkilöt sekä toimihenkilöt. Seuran hallitus voi lisäksi
nimetä tarpeellisiksi katsomiaan toimihenkilöitä.

37 § 

Toimikunnan toimintaan voi osallistua jokainen seuran jäsen
kiinnostuksensa mukaan.

VI LUKU

Hallinto ja talous.

38 § 

Seuran toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi, jäsenmaksuista on
kuitenkin säädetty erikseen 11 pykälässä.

39 § 

Seuran taloudenhoitoa valvovat tilintarkastajat, joille
hallituksen on toimitettava seuran tilit viimeistään neljätoista
päivää ennen vuosikokousta ja muulloinkin pyydettäessä.

40 § 

Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen, seuran
vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan seuran
hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kolme päivää
ennen seuran vuosikokousta.

VII LUKU

Erityisiä määräyksiä.

41 § 

Seuran tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta
päättää hallitus.

42 § 

Muutoksia näihin seuran sääntöihin voidaan tehdä
seurakokouksessa, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi
vähintään kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä kahdessa
perättäisessä seurakokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi
viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai vähintään kymmenen seuran
varsinaista jäsentä tai vähintään yksi kymmenesosa seuran
varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle, jonka on
tällöin kutsuttava seurakokous koolle käsittelemään asiaa kolmen
viikon kuluessa esityksen jättämisestä.

43 § 

Seura katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen vuoteen ole ollut
seuran kokouksia, vaikka edellytykset niiden pidolle olisivat
olleet olemassa.

Niinikään seura purkautuu, mikäli seurakokous niin päättää
kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä kahdessa peräkkäisessä
kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi kuukausi.
Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.
Seuran purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen
varat TKY:n käytettäväksi TKY:n alayhdistysten toiminnan
tukemiseen.

44 § 

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan kun TKY:n
edustajisto on sen vahvistanut.

45 § 

Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, noudatetaan soveltuvin
osin TKY:n sääntöjä ja yhdistyslakia.


Nämä säännöt on hyväksytty POKA:n perustamiskokouksessa
14.11.1989 ja 30.11.1989 ja TKYE on ne vahvistanut.

TKY / Polyteknikkojen Kalastusseura POKA
PL 69
02151 ESPOO
FINLAND
Sähköposti: pokah (at) list.ayy.fi