POKA

Polyteknikkojen kalastusseura POKA

Sällskaplig samvaro för fiske och rekreation

POLYTEKNIKKOJEN KALASTUSSEURA POKAN SÄÄNNÖT

I LUKU

Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet. 1 § Yhdistyksen nimi on Polyteknikkojen kalastusseura POKA, ruotsiksi POKA-Sällskaplig samvaro för fiske och rekreation. Yhdistyksen nimen lyhennyksenä käytetään nimeä POKA. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä seura. Seura on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan, TKY:n, alayhdistys, ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 § Seuran tarkoituksena on toimia kalastusta harrastavien teekkareiden yhdyssiteenä, tarjota opiskelun vastapainoksi mahdollisuus rentoutua ja virkistyä ulkoillen sekä pyrkiä luomaan jäsenilleen edullinen tapa harrastuksensa toteuttamiseen. 3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokouksia, kalaretkiä ja opintomatkoja. 4 § Toimintansa rahoittamiseksi seura voi järjestää mm. illanviettoja, huvitilaisuuksia, tempauksia, kilpailuja, vastaanottaa lahjoituksia. Lisäksi seura kerää jäsenmaksuja. 5 § Seuran kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä on suomi.

II LUKU

Jäsenet ja maksut. 6 § Seuran jäseniä ovat varsinaiset ja vanhat jäsenet, ulko-, kannatus-, ja kunniajäsenet. 7 § Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan anomuksesta hyväksyä jokainen Teknillisessä korkeakoulussa perus- tai jatko- opintojaan harjoittava. Varsinaiset jäsenet hyväksyy seuran hallitus. 8 § Seuran ulkojäseneksi voidaan anomuksesta hyväksyä seuran toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Seuran kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä seuran toimintaa tukeva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Seuran vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä tutkintonsa suorittanut henkilö, joka on ollut POKA:n varsinaisena jäsenenä. Ulko- ja kannatusjäsenet sekä vanhat jäsenet hyväksyy seuran hallitus. 9 § Seuran kunniajäseneksi voi seurakokous kutsua henkilön, joka on ansioitunut seuran toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt seuran pyrkimyksiä. Varsinaista jäsentä ei voida kutsua kunniajäseneksi. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee seuran hallitus, mutta myös kymmenen (10) varsinaista jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus. 10 § Seuran on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa. 11 § Jäsenet lukuunottamatta kunniajäseniä ovat velvollisia suorittamaan seuralle lukuvuosittain jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruuden ja erääntymisajan määrää seuran vuosikokous. 12 § Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seurakokouksen pöytäkirjaan. 13 § Hallitus voi erottaa jäsenen mikäli tämä ei ole suorittanut jäsenmaksuaan erääntymisaikaan mennessä. 14 § Hallitus voi erottaa jäsenen joka on menettelyllänsä seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut seuran toimintaa. Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä seurakokoukselle, jolloin päätökselle täytyy saada seurakokouksen vahvistus. Valitus on toimitettava hallitukselle yhden kuukauden kuluessa erotuspäätöksen julkistamisesta, ja se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa seurakokouksessa, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden sisällä valituksen jättämisestä.

III LUKU

Seuran kokoukset. 15 § Seuran kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Seuran kokouksista käytetään nimitystä seurakokous. 16 § Vuosikokous on pidettävä helmikuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin: 1) Toimintakertomus edelliseltä vuodelta; 2) Tilikertomus ja tilinpäätös; 3) Tilintarkastajien lausunto; 4) Tilinpäätöksen hyväksyminen; 5) Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille; 6) Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle; 7) Jäsenmaksujen suuruus ja erääntymisaika. 17 § Vaalikokous on pidettävä marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin: 1) Hallituksen kokoonpano ja sen jäsenten valinta tehtävittäin seuraavaksi toimikaudeksi; 2) Tarvittavien toimikuntien ja toimihenkilöiden nimeäminen; 3) Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi. 18 § Seura kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa tai kun vähintään kymmenen seuran varsinaista jäsentä tai vähintään yksi kymmenesosa seuran varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kolmen viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle. 19 § Seuran kokouksista on ilmoitettava lukukausien aikana vähintään neljä luentopäivää ennen kokousta TKY:n lehdessä ja TKY:n virallisella ilmoitustaululla. Lukukausien ulkopuolella kokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista päivää ennen kokousta seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai toimittamalla kokouskutsu postitse kaikille seuran jäsenille. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. 20 § Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään kymmenen tai yksi neljäsosa seuran varsinaisista jäsenistä. 21 § Erittäin painavista syistä seurakokous voi erottaa seuran hallituksen tai sen jäsenen kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava ja erottamispäätöksen on synnyttävä kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä. Hallitus tai sen jäsen voi myös pyytää eroa tehtävistään, jolloin ero on seurakokouksen hyväksyttävä. Seurakokous valitsee uuden hallituksen tai sen jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle. 22 § Seuran äänioikeutettuja jäseniä ovat seuran varsinaiset jäsenet. Kaikilla jäsenillä on puhe ja esitysoikeus. 23 § Ellei näissä säännöissä toisin mainita, päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Annettujen äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. 24 § Jos seuran jäsen katsoo, että seuran kokouksen päätös ei ole asianmukaisessa järjestyksessä syntynyt tai muutoin on lain tai seuran sääntöjen vastainen, eikä ole siihen myötävaikuttanut, on hänellä oikeus kahden viikon kuluessa seurakokouksesta valittaa virheellisestä päätöksestä TKY:n hallitukselle. Ennen valitusta on jäsenen ilmoitettava asiasta seuran hallitukselle. TKY:n hallituksella on oikeus valituksen johdosta siirtää päätöksen toimeenpano, kunnes se on ratkaissut asian.

III LUKU

Seuran hallitus. 25 § Seuran toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan vaalikokouksessa valittu hallitus. 26 § Hallituksen tehtäviin kuuluu ainakin: 1) Johtaa seuran toimintaa; 2) Valmistella seurakokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset; 3) Hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta; 4) Laatia seuran toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi; 5) Valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa; 6) Vastata seuran tarkoituksenmukaisesta ja tarpeellisesta toiminnasta, kuten excursio-, ohjelma- ja tiedotustoiminnasta; 7) Kutsua tarvittaessa seurakokous koolle; 8) Muut seurakokouksen antamat tehtävät. 27 § Hallitukseen on kuuluttava ainakin puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja näiden lisäksi 3-6 muuta jäsentä. 28 § Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset, johtaa niissä ja seurakokouksissa puhetta, valvoo, että seuran toiminta on sääntöjenmukaista sekä edustaa seuraa ellei toisin päätetä. 29 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. 30 § Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat sekä huolehtii ilmoitusasioista ja seuran arkistoista. 31 § Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta, valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi sekä pitää yllä seuran jäsenluetteloa. 32 § Hallituksen muut jäsenet valitaan tarkoituksenmukaisesti toteuttamaan näiden sääntöjen 26 :n mukaisia tehtäviä. Tarvittaessa voidaan hallituksen jäsenten tehtävät jakaa toisinkin, kuitenkin niin, että 27 :n mukainen hallituksen jäsenten lukumäärä toteutuu. 33 § Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on kokouksesta tiedotettu ja läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. 34 § Hallituksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos annetut äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. 35 § Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

V LUKU

Toimikunnat ja toimihenkilöt. 36 § Hallituksen alaisena voi toimia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Seurakokous nimeää tarvittaessa toimikunnat, niiden tehtävät ja vastuuhenkilöt sekä toimihenkilöt. Seuran hallitus voi lisäksi nimetä tarpeellisiksi katsomiaan toimihenkilöitä. 37 § Toimikunnan toimintaan voi osallistua jokainen seuran jäsen kiinnostuksensa mukaan.

VI LUKU

Hallinto ja talous. 38 § Seuran toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi, jäsenmaksuista on kuitenkin säädetty erikseen 11 pykälässä. 39 § Seuran taloudenhoitoa valvovat tilintarkastajat, joille hallituksen on toimitettava seuran tilit viimeistään neljätoista päivää ennen vuosikokousta ja muulloinkin pyydettäessä. 40 § Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen, seuran vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan seuran hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kolme päivää ennen seuran vuosikokousta.

VII LUKU

Erityisiä määräyksiä. 41 § Seuran tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää hallitus. 42 § Muutoksia näihin seuran sääntöihin voidaan tehdä seurakokouksessa, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä kahdessa perättäisessä seurakokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai vähintään kymmenen seuran varsinaista jäsentä tai vähintään yksi kymmenesosa seuran varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle, jonka on tällöin kutsuttava seurakokous koolle käsittelemään asiaa kolmen viikon kuluessa esityksen jättämisestä. 43 § Seura katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen vuoteen ole ollut seuran kokouksia, vaikka edellytykset niiden pidolle olisivat olleet olemassa. Niinikään seura purkautuu, mikäli seurakokous niin päättää kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi kuukausi. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa. Seuran purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat TKY:n käytettäväksi TKY:n alayhdistysten toiminnan tukemiseen. 44 § Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan kun TKY:n edustajisto on sen vahvistanut. 45 § Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, noudatetaan soveltuvin osin TKY:n sääntöjä ja yhdistyslakia. Nämä säännöt on hyväksytty POKA:n perustamiskokouksessa 14.11.1989 ja 30.11.1989 ja TKYE on ne vahvistanut.


Sivun ylläpito: POKAn hallitus pokah@tky.hut.fi